arbetsbelastning

Bakgrund


Världen förändras och kraven på organisationer och de anställda som jobbar där ökar. Vi på Effektiv Nu är experter på att hjälpa er att ta klivet till en balanserad arbetsbelastning. Vi vänder utvecklingen och skapar en optimalt fungerande arbetsplats – för alla.

Med konstant höga krav på prestation, små möjligheter att själv styra över arbetsdagen och allt färre stunder av återhämtning ökar risken för stressrelaterade problem i arbetslivet. En hög arbetsbelastning kan vara roligt och stimulerande, så länge den varvas med perioder av lugn. I verkligheten är det dock så att informationsmängden som vi hanterar dagligen har ökat avsevärt i takt med digitaliseringen av våra arbetsplatser. Samtidigt som nya verktyg som datorer och smarta telefoner underlättar våra liv kan de också skapa problem. Att vara ständigt uppkopplad och produktiv är ett relativt nytt fenomen och tär på krafterna i längden. Det påverkar både individen och organisationen som helhet negativt. Då är det viktigt att jobba proaktivt med arbetsbelastningen för att undvika en negativ cykel och istället lära sig att dra nytta av teknikens fördelar. Det finns stora effektivitetsvinster för organisationen i att ta sig an de här frågorna och för enskilda individer kan det innebära skillnaden mellan ett harmoniskt arbetsliv och utbrändhet.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla medarbetare har en rimlig arbetsbelastning. Genom åtgärder så som regelbundna medarbetarsamtal, personalenkäter och skyddsombud kan man fånga upp varningssignaler innan det är försent. Med hjälp av utbildningar kan organisation och personal på ett proaktivt sätt lära sig att organisera och kontrollera sitt arbete på ett sådant sätt att man helt kan undvika negativa effekter.

I en undersökning genomförd av Arbetsmiljöverket rapporterades att sociala och organisatoriska faktorer år 2014 var den näst vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar. Det är en ökning med 70 procent sedan 2010 och innebär att drygt en tredjedel av alla rapporterade arbetssjukdomar är kopplade till sociala och organisatoriska faktorer. Forskning visar på att arbete med att balansera arbetsbelastningen i längden främjar produktivitet och kreativitet i en organisation. Utöver detta sjunker även sjukskrivningstal och därmed kostnader associerade med detta.

Stress och utbrändhet kopplad till organisatorisk och social miljö uppkommer ofta på grund av hög arbetsbelastning i kombination med bristande kommunikation och interna spelregler för hur vi jobbar i en organisation. Effektiv Nu hjälper er att orientera er i det nya landskapet och stötta organisation och individ för att kunna hantera stress och skapa en god arbetsmiljö.

Några effekter av att inte jobba med att skapa en fungerande arbetsbelastning:

– Du upplever att du saknar kontroll över din tid och dina uppgifter

– Svårt att hinna med strategiskt och långsiktigt arbete

– Känslan av att det är mycket att göra hela tiden

– Du blir stressad av dina deadlines

– Du har en känsla av att du inte riktigt räcker till

– Du drunknar i mail

– Telefonen tar väldigt mycket uppmärksamhet från dig

– Du deltar i möten som inte skapar resultat

– Omgivningen överöser dig med frågor

– Du saknar balans mellan arbete och fritid

– Du känner att tiden inte räcker till

– Dagarna blir sällan som du hade tänkt dig

 

Vad kan man göra?

Mansur (Manne) Köyluoglu är effektivitetskonsult på Effektiv Nu. Han brinner för att utbilda och hjälpa andra undvika att göra samma resa som han själv gjort.

”Jag hade jobbat stenhårt i två års tid när jag somnade bakom ratten och krockade. Jag var utbränd och läkaren sa att om jag fortsatte att jobba som jag gjorde så skulle det skapa väldigt allvarliga konsekvenser för min hälsa. Idag ser mitt liv helt annorlunda ut. Jag jobbar när jag är på jobbet och är helt ledig på min fritid. En fungerande arbetsbelastning har hjälpt mig hitta tillbaka till balans och arbetsglädje.”

Vårt arbete handlar om att möjliggöra för kursdeltagarna att arbeta på ett smart sätt och lära sig skapa en balanserad arbetsbelastning. Vi identifierar tidstjuvar och stressiga situationer och hjälper deltagarna att minska på dessa för att frigöra tid. Målet är att deltagarna ska vara produktiva när de är på jobbet och helt lediga när de är hemma.

Utifrån ett workshop-baserat arbetssätt hjälper vi kursdeltagarna att skapa en hållbar arbetsmiljö där man slipper känna stress och oro över att ha missat saker. Vi jobbar med aktiva deltagare som själva får vara med och utforma lösningar som är individanpassade för att skapa en god arbetsbelastning. På det sättet ökar motivationen och chanserna till långsiktig förändring. Några områden som vi behandlar under utbildningen är hur man minimerar avbrotten på arbetsplatsen, prioriterar smart och planerar sin tid rätt. Allt för att individen själv ska återta kontrollen i sitt arbetsliv.

Vi hjälper till att skapa kontroll, bland annat genom vårt arbete med ”interna trafikregler”. Precis som att en busschaufför aldrig skulle släppas ut i trafiken utan busskörkort så tycker vi att alla tjänstemän bör känna till och agera efter samma trafikregler. Annars riskerar vi ständiga krockar i arbetslivet som försämrar fysisk och psykisk arbetsmiljö, stjäl energi och skapar stress och merarbete. För att förebygga krockar diskuterar vi trafikregler på framförallt fyra områden:
– Telefon

– Dator och mail

– Möten

– Hur vi förhåller oss till varandra i kontorslandskapet

Genom våra utbildningar upplever deltagarna att de blir bättre på att utnyttja tekniska hjälpmedel och skapa en fungerande arbetsbelastning. De upplever även att de får ut mer av sin planering. Samtidigt kan organisationen jobba mer aktivt med utveckling av arbetsmiljö och strategiarbete samt följa upp aktiviteter på ett bättre och enklare sätt.

 

Vill du veta mer? Klicka här

 

tjänster

Genom våra utbildningar får ni fullständig kontroll över arbetsmiljön och lär er skapa en fungerande arbetsbelastning. Ni får i högre utsträckning rätt saker gjorda och möjlighet att jobba strategiskt och ta tag i de proaktiva lösningarna. Effektivitet handlar om att göra rätt saker – inte om att jobba snabbare.

Vi mäter alltid våra resultat och kan garantera att minst en timme frigörs per deltagare och dag när ni går någon av våra utbildningar. Det blir en produktivitetsökning om minst tolv procent för organisationen som helhet och en minskad stressnivå för medarbetarna. Kurserna anpassas alltid efter den specifika arbetsplatsen och dess utmaningar.

Våra kursledare inspirerar och ger deltagarna insikter som ska leda till en förbättring av den personliga effektiviteten och hur de kan uppnå rätt nivå av arbetsbelastning. Vi jobbar i workshops och utgår från varje individs specifika situation och behov. Vi ger verktyg och övningar som deltagarna kan ta med sig och applicera både i sina yrkes- och privatliv även efter själva kursen.

Alla våra tjänster anpassas efter era önskemål. Kontakta oss för en diskussion om era behov.

Kontakta oss

Concept of byod: productivity helped by laptop, tablet and smartphone on an hardwood desk. Screen graphics are made up.

 

Utbildning – Personlig effektivitet för att minska stress

Effektiv Nu erbjuder ett skräddarsytt program i personlig effektivitet som syftar till att hjälpa kursdeltagarna att lära sig ta kontroll över sin arbetsbelastning. Programmet genomförs som en hel dags workshop samt uppföljningar. Syftet är att direkt uppnå konkreta resultat genom att träna deltagarna i effektiv arbetsteknik, planering och struktur.

Exempel på utbildningsmoment:

 • Proaktiv och hållbar informationshantering
 • Skapa hållbar struktur
 • Effektiv e-posthantering
 • Tekniken som hävstång i arbetet
 • Effektiv prioritering i arbetsvardagen
 • Planering på kort och lång sikt
 • Minimera avbrott och frigöra tid

Syfte och Mål:

Syftet med utbildningen är att ändra deltagarnas beteenden och lära ut arbetssätt som är anpassade till nutid. Målet med utbildningen är att bli effektivare, öka produktiviteten, minska stressen och skapa bättre balans i livet!

Vi garanterar att varje deltagare kommer att kunna frigöra minst 1 timme om dagen efter vårt basprogram på 1,5 dag.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt en heldags workshop och utvärdering

- Minimera avbrott , Skapa hållbar struktur, Prioritera smart, Planera smart och Skapa kontroll

Steg 2) Skräddarsydd uppföljning (halvdag)

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Deltagarna behöver ha tillgång till dator samt e-post. Utbildningen tar mellan 1,5 dag – upp till 3 dagar utifrån önskemål och genomförs på plats hos er.

Nytta:

 • Få fullständig kontroll på er tid och arbetsuppgifter
 • Minska stressfaktorerna under arbetsdagen
 • Få i högre utsträckning RÄTT saker gjorda
 • Få mer tid med det proaktiva arbetet
 • Se till att saker inte faller mellan stolarna
 • Nyttja den fulla potentialen i er e-postklient
 • Bevaka och följa upp att saker blir gjorda, med en knapptryckning
 • Få ut mer av er planering
 • Sluta oroa er för att ni kanske har glömt eller missat något

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

 

Jag vill veta mer

Utbildning – Stressfria möten

 

Du lär dig genom konkreta övningar hur du minskar antalet möten du deltar i, hur du kan frigöra tid beroende på när och var du lägger dina möten, samt hur du strukturerar och följer upp möten du själv leder för att undvika stress. Innehållet är handfast och du får öva tillsammans med övriga deltagare.

När du avslutat utbildningen är din kalender rensad från onödiga möten och du kommer att veta hur du minimerar antalet möten och får dem så effektiva som möjligt för att reducera din arbetsbelastning. Vidare har du med dig en struktur för hur du leder och följer upp de möten du själv ansvarar för.

Syfte och Mål:

Syftet är att ge ökad kunskap och insikt om vikten av att planera, förbereda, genomföra och efter arbeta olika typer av möten samt ge konkreta verktyg.

Målet är att frigöra tid för deltagarna och på så sätt öka effektiviteten och produktiviteten.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie inklusive intervjuer, analys och sammanställning av data.

Steg 2) En dags workshop och utvärdering

Steg 3) Uppföljning samt tillgång till kursledaren för frågor efter utbildningen

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Kursen genomförs i era lokaler som behöver vara utrustade med projektor, whiteboard eller A1-blädderblock. Alla deltagare behöver ha tillgång till dator samt e-post. Utbildningen tar mellan 1 – 1,5 dagar.

Nytta:

 • Ni får struktur på era möten
 • Ni får en agendamall som ni kan använda för framtida möten
 • Ni kommer att kunna rensa era kalendrar
 • Ni kommer att få tid över till viktigare uppgifter
 • Ni kommer att kunna nyttja den fulla potentialen i era kalendrar
 • Ni kommer få ut mer av er planering
 • Ni kommer kunna frigöra tid
 • Ni kommer att kunna öka produktiviteten

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • En heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

Jag vill veta mer

 

Upper view of business people around table
Man sitting in grass with laptop

Utbildning – Effektiva riktlinjer för stressfritt arbete

Genom att skapa riktlinjer för mejl, telefontrafik, möten, kontorslandskap, post och hemarbete minskar antalet störningsmoment och stressen på arbetsplatsen reduceras. Många källor till konflikt och negativ stress tas bort. Det frigör oavbruten arbetstid för hela organisationen och ökar välbefinnandet inom organisationen.

Under en dags workshoparbete för ledningsgruppen eller annan specifik arbetsgrupp hjälper vi er att ta fram riktlinjer inom de områden som är mest relevanta för er organisation. Tillsammans tar vi även fram en konkret plan för hur implementeringen ska gå till. Workshopen föregås av en förstudie för kartläggning av fokusområden. Uppföljning görs efter riktlinjerna har implementerats i er organisation.

Syfte och Mål:

Ta fram riktlinjer för att uppnå bättre resultat, minska stressen, frigöra tid, skapa bättre struktur och riktlinjer i hela organisationen samt ta fram en implementationsplan. Tillsammans tar vi fram nödvändiga riktlinjer för organisationens framtida välmående och struktur.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie med kartläggning av fokusområden

Steg 2) Workshop (2 – 12 timmar) beroende på val av fokusområden

Steg 3) Uppföljning efter implementering

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Kursen genomförs i era lokaler som behöver vara utrustade med projektor, whiteboard eller A1-blädderblock. Workshopen tar mellan 2 – 12 timmar.

Nytta:

 • Minska resursslöseriet
 • Reducera stress och implementera strategier för välbefinnande
 • Förbättra arbetsmiljön
 • Frigör oavbruten arbetstid
 • Skapar riktlinjer för ökad produktivitet
 • Implementerar interna trafikregler

Det ingår:

 • Riktlinjer för effektiva och produktiva möten
 • Riktlinjer för mail och Lync / Skype
 • Riktlinjer för telefon
 • Riktlinjer för internkommunikation och förhållningssätt
 • Dokumentation och implementationsplan

 

Jag vill veta mer

Utbildning – Effektivt ledarskap i stressiga miljöer

Skräddarsydda utbildningar för ledningsgrupper samt chefer inklusive mellanchefer som behöver hantera arbetsmiljöproblem orsakade av stressproblematik. Vi utgår alltid utifrån individens och organisationens specifika utmaningar som kartläggs i en förstudie.

Exempel på utbildningsmoment:

 • Hjälp med att skapa större kontroll
 • Tydliggöra mål
 • Kommunicera effektivare
 • Prioritera bättre
 • Effektivare planering
 • Hantera stress och förbättra psykosocial arbetsmiljö
 • Använda e-postklient samt smartphone bättre
 • Leda organisationen mer effektivt

Syfte och Mål:

Syftet med utbildningen är att ändra deltagarnas beteenden och lära ut arbetssätt och tekniker som reducerar och hanterar stressen på arbetsplatsen. Målet med utbildningen är att bli effektivare, öka produktiviteten, minska stressen och skapa bättre balans i livet!

Vi garanterar att varje deltagare kommer att kunna frigöra minst 1 timme om dagen efter vårt basprogram på 1,5 dag.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt en heldags workshop och utvärdering

- Minimera avbrott , skapa hållbar struktur, prioritera smart, planera smart, skapa kontroll och hantera gruppen och teamet

Steg 2) Skräddarsydd uppföljning (halvdag)

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Deltagarna behöver ha tillgång till dator samt e-post. Utbildningen tar mellan 1,5 dag – upp till 3 dagar utifrån önskemål och genomförs på plats hos er.

Nytta:

 • Få fullständig kontroll på er tid och arbetsuppgifter
 • Få i högre utsträckning RÄTT saker gjorda
 • Få mer tid med det proaktiva arbetet
 • Se till att saker inte faller mellan stolarna
 • Nyttja den fulla potentialen i er e-postklient
 • Bevaka och följa upp att saker blir gjorda, med en knapptryckning
 • Minska stressfaktorerna under arbetsdagen
 • Få ut mer av er planering
 • Sluta oroa er för att ni kanske har glömt eller missat något
 • Hantera gruppen och teamet framgångsrikt

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

 

Jag vill veta mer

Pfeil von einem Kompass zeigt in Richtung Leadership
Multiethnic people working in the office

Utbildning – Aktivitetsbaserad arbetsplats och stressfaktorer

Aktivitetsbaserade arbetsplatser, eller ABW – activity based working, är flexibla kontor där individen inte har en fast arbetsplats. Istället väljer individen utifrån sina aktiviteter var man ska arbeta – till exempel i små tysta rum för enskilt arbete, mötes- och projektrum i varierande storlekar, soffgrupper, ståbord o.s.v. Att gå från exempelvis ett kontorslandskap till att arbeta i ABW-miljö kräver vissa förändringar i arbetssätt för att man ska uppnå de effektivitetsvinster som möjliggörs med denna kontorsmiljö. Det kan ge upphov till stor stress för många medarbetare. Erfarenhet från företag som infört ABW-kontor visar att de flesta individer behöver konkret utbildning i beteende och hur man ska tänka för att fungera effektivt och inte stressas i en ABW-miljö. De fall där detta skett har man avsevärt nöjdare och mer produktiva medarbetare.

Syfte och Mål:

Ge inspiration, verktyg och tips med tillhörande gruppövning för att denna stora förändring ska gå så smidigt som möjligt. Tillsammans avdramatiserar vi och reducerar stressen som kommer av flytten till ett aktivitetsbaserat kontor.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt workshop och utvärdering

Steg 2) Coachning efter 2-3 veckor (2 timmar) samt repetition och fördjupning

Steg 3) Skräddarsydd uppföljning (halvdag)

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Kursen genomförs i era lokaler som behöver vara utrustade med projektor, whiteboard eller A1-blädderblock. Utbildningen tar mellan 2 timmar – 1,5 dag.

Nytta:

 • Medarbetarna känner sig trygga i förändringen
 • Ni kommer kunna skapa papperslösa kontor
 • Ni får en bättre förståelse för hur man kan arbeta smartare på ett ABW-kontor
 • Ni får i högre utsträckning rätt saker gjorda
 • Ni kommer att kunna utnyttja den fulla potentialen i era tekniska verktyg
 • Ni kommer kunna bevaka och följa upp att saker blir gjorda med en knapptryckning
 • Ni kommer att få ut mer av er planering
 • Ni kommer kunna ta fram ett första utkast av era ”interna trafikregler”

Det ingår:

 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

Jag vill veta mer

Öppen utbildning i personlig effektivitet och stresshantering

Det har varit många förändringar i vårt arbetsliv de senaste 15-20 åren. Vi är tyvärr inte rustade för att tackla dessa förändringar och idag ställs det allt större krav på medarbetarnas arbetsmetodik och tekniska färdigheter. Individen ansvarar själv allt mer för sitt resultat och att uppsatta mål nås inom överenskomna tidsramar. Med genomtänkt metodik och arbetsteknik kan förutsättningar skapas för goda resultat med balanserad arbetsinsats.

Effektiv Nu erbjuder ett utbildningsprogram i personlig effektivitet med ett särskilt fokus på stresshantering. Detta genomförs under en heldags workshop samt efterföljande privat coachning under två timmar. Syftet är att direkt uppnå ett konkret resultat genom att träna deltagarna i effektiv arbetsteknik.

Exempel på delar som ingår i utbildningen är:

 • Proaktiv och hållbar informationshantering
 • Skapa hållbar struktur som reducerar stress
 • Effektiv prioritering i arbetsvardagen
 • Planering på kort och lång sikt
 • Minimera avbrott och frigör tid
 • Effektiva möten
 • Effektiv e-posthantering
 • Skapa kontroll och behåll det
 • Tekniken som hävstång i arbetet
 • Effektivt självledarskap
 • Tekniken som hävstång i arbetet
 • Identifiera målet – uppnå det
 • OneNote

Syfte och Mål:

Syftet med utbildningen är att ändra deltagarnas beteenden och lära ut arbetssätt som ökar kontrollen och minskar stressen under arbetsdagen. Målet med utbildningen är att bli effektivare, öka produktiviteten, minska stressen och skapa bättre balans i livet!

Vi garanterar att varje deltagare kommer att kunna frigöra minst 1 timme om dagen efter vårt basprogram på 1,5 dag.

Upplägg:

Steg 1) Förstudie samt en heldags workshop och utvärdering

- Minimera avbrott , Skapa hållbar struktur, Prioritera smart, Planera smart och Skapa kontroll

Steg 2) Coachning efter 2-3 veckor (2 timmar) samt repetition och fördjupning

Plats, utrustning och tidsåtgång:

Du behöver ha tillgång till din dator samt din egen e-post. Vi kommer att vara i utbildningslokaler i centrala Stockholm. Plats meddelas cirka två veckor innan utbildningen genomförs.

Nytta:

 • Få fullständig kontroll på din tid och arbetsuppgifter
 • Få i högre utsträckning RÄTT saker gjorda
 • Få mer tid med det proaktiva arbetet
 • Se till att saker inte faller mellan stolarna
 • Nyttja den fulla potentialen i din e-postklient
 • Bevaka och följa upp att saker blir gjorda, med en knapptryckning
 • Minska stressfaktorerna under arbetsdagen
 • Få ut mer av din planering
 • Sluta oroa dig för att du kanske har glömt eller missat något

Det ingår:

 • Individuell förstudie – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Heldags workshop
 • Utvärderingsrapport – besvaras elektroniskt (ca 5 min)
 • Coachning och uppföljning
 • Kursdokumentation, tumregler och lathundar

 

Jag vill veta mer

utbrandhet

Utöver vårt breda kursutbud erbjuder vi även:

– Coachning i grupp eller individuellt

Effektiv Nu erbjuder coachning för enskilda individer eller mindre grupper inom bland annat stresshantering, personlig effektivitet, effektiva möten, effektivt ledarskap, aktivitetsbaserade arbetsplatser och hur man på ett effektivt sätt kan skapa riktlinjer för sin avdelning eller organisation.

Tidsåtgång:

Efter överenskommelse – beroende på individens behov.

– Seminarier

De senaste 30 åren har Sverige gått från ett industrisamhälle till ett globalt informationssamhälle. Det har lett till allt högre krav på personligt ansvar, leverans och tillgänglighet och allt större fokus på teknik som hjälpmedel i tillvaron. Ofta hinner man numera inte med allt det som finns att göra och arbetstiden reduceras av ständiga avbrott och möten. Konsekvensen blir att många tar med sig arbetet hem efter arbetsdagens slut – för att hinna arbeta klart. Då är det inte konstigt att de stressrelaterade sjukdomarna ökar och att arbetsgivare behöver ta ett allt större ansvar även för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Effektiv Nu erbjuder korta seminarier för större grupper. Seminarierna ger deltagarna insikt och inspiration i ämnet och gör det möjligt att kick-starta en förändringsprocess som leder till minskad stress och ökad arbetsglädje.

Tidsåtgång:

1-4 timmar beroende på behov och önskemål.

 

Kontakta oss

Vad säger våra kunder?

Här är några kommentarer från våra kunder

Hela vårt arbetssätt förändrades i ett aktivitetsbaserat kontor

Ett mindre kontor där verksamheten kunde bedrivas utifrån ett aktivitetsbaserat kontor (ABW) stod högst på önskelistan när Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland letade nya lokaler. Med på resan var Effektiv Nu, som hjälpte till att utbilda organisationen när flytten var ett faktum.

Dag Söderberg är Distriktsidrottschef för Upplands idrottsförbund. Han hade länge känt att organisationens kontor inte var ändamålsenligt med majoriteten av de anställda oftare ute i klubbverksamheten än sittandes vid kontorsbordet. Att börja jobba i ABW-miljö blev därför en naturlig väg att gå även om det också fanns en oro för om det skulle fungera i praktiken och om alla skulle trivas.

– Efter att ha funderat över situationen bestämde vi oss för att ge det ett försök. Samtidigt som vi implementerade ett aktivitetsbaserat kontor ville vi också på sikt skapa ett helt papperslöst kontor där vi istället utnyttjade våra tekniska verktyg till fullo men vi kände att vi behövde hjälp för att klara av övergången, säger Dag.

Positiva utvärderingar

I det läget kom Effektiv Nu in i bilden. Att ta ett helhetsgrepp över situationen och stötta Dag och medarbetarna i flytten men samtidigt också jobba med de tekniska bitarna för att alla skulle kunna öka sin effektivitet och trivsel på det nya kontoret var målbilden. Utbildningen genomfördes som en heldag innan flytten och en halvdag efter att alla flyttat in i de nya lokalerna. Att genomföra utbildningen var en viktig insats för att få alla anställda att förstå förändringen och att sätta gemensamma spelregler för hur man skulle jobba i de nya lokalerna.

– Vi insåg under det första utbildningstillfället att vi faktiskt kunde mindre än vi trodde och utbildningen har bidragit jättemycket till att flytten blivit så positiv. Vår kursledare Fatih Akan var väldigt pedagogisk och jag har aldrig varit med om en utbildning där alla i personalen varit så positiva efteråt. Det är många små enkla detaljer i vardagen som vi förändrat och som verkligen gjort skillnad på kontoret, säger Dag.

Farhågorna om att man inte skulle trivas i ett aktivitetsbaserat kontor har i efterhand visat sig ogrundade. Med en rörlig personalstyrka och låg beläggning på kontoret finns det alltid plats. Att införa ett aktivitetsbaserat kontor kan också skapa nya kontaktytor mellan medarbetare som tidigare var placerade långt ifrån varandra. Men för att alla ska trivas är det viktigt att förankra den nya situationen hos de anställda och gemensamt bygga upp en fungerande miljö.

– Hela erbjudandet från Effektiv Nu var perfekt. Att vi kan återkomma efter utbildningen om vi har uppföljningsfrågor är toppen, inte minst för mig som chef eftersom mycket av frågorna hamnar hos mig annars, säger Dag.

Dag Söderberg
Upplands idrottsförbund

 

"Vi är ett företag med uttalad ambition att ligga i klar framkant. För att lyckas med det måste vi ha en organisation och personal som trivs, är engagerade och effektiva. Effektiv-Nu och Manne har med sitt personliga engagemang och pedagogik varit oerhört betydelsefull i vårt utvecklingsarbete inom effektivitet och förmågan att strukturera vardagen. Det Personliga Effektivitets Programmet har väsentligen förbättrat vårt sätt att arbeta. Utbildningen är väldigt hands-on, man går därifrån med användbara verktyg dag 1."

Christian Di Luca

VD - Gruppo Di Luca

 

"Jag var först lite skeptisk till kurser, men nu skapar vi ett internt arbetssätt som minskar stressen samtidigt som vi får mer gjort."

Martin Olander
VD på Brandskyddslaget AB


Kundnöjdhet
%
Antal utbildade deltagare
Antal frigjorda timmar

Kontakt

Address:

Effektiv Nu
Att: arbetsbelastning.se
Engelbrektsgatan 9
114 32 Stockholm

Phone number:

08 – 517 537 83

Fyll i dina frågor och tankar kring er utbrändhet, så återkommer vi inom kort med svar på dina frågor och hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.


Ditt namn

Din epost

Ditt Telefonnummer

Ditt meddelande

Om oss

Vi som utbildar har alla personlig erfarenhet av utbrändhet orsakad av långvarig stress. Vår målsättning är att ingen annan ska behöva gå igenom det som vi gjort. Har man en gång hamnat i utbrändhet är det lätt att falla tillbaka i gamla mönster och få återfall. Utbrändhet kan leda till permanenta skador i hjärna och kropp och därför är det viktigt att lära sig hantera stress – innan det är försent.

Vårt kontor ligger i centrala Stockholm men vi genomför utbildningar över hela Skandinavien.

Mansur (Manne) KöyluogluManne

Effektivitetskonsult

Manne har en bakgrund inom bland annat affärsutveckling och entreprenörskap. Han älskar att se den snabba utveckling människor kan uppnå med hjälp av Effektiv Nu. Tidigare tränade han både fotboll och kampsport men idag är det gymmet som gäller. Manne kan vara bra att ha tillhands i en krissituation – han har nämligen en livvaktslicens.

Tel: 0723101633
E-post: manne(at)effektivnu.se

Porträtt fotografering i Studio S.Filip Bäckström

Effektivitetskonsult

Filip har jobbat inom bemanning och event samt it-branschen. Efter en utbrändhet sa han upp sig från sitt jobb och idag är hans mål att hjälpa så många andra människor som möjligt från att hamna i samma sits. På fritiden gillar han att hålla på med musik och tidigare sjöng han i ett band.

Tel: 0706685779
E-post: filip(at)effektivnu.se

Danijela-thumbDanijela R. Bengtsson

Effektivitetskonsult

Danijela har jobbat med utbildning och skolutveckling i snart tjugo år, varav de senaste åren som rektor. Att hjälpa organisationer och individer med att utvecklas, nå sina mål samt att stärka organisationens ethos är områden som hon brinner för. På fritiden umgås med dem hon gillar allra bäst och hon är även engagerad som lagledare i ett fotbollslag för unga tjejer.

Tel: 0707226032
E-post: danijela(at)effektivnu.se

Fatih AkanPorträtt fotografering i Studio S.

Effektivitetskonsult

Fatih har tidigare jobbat med utsatta ungdomar inom skolan och på fritidsgårdar samt inom eventbranschen och med personalfrågor. Idag brinner han för att hjälpa individer att genomföra varaktiga förändringar i sina liv och på fritiden är han mentor åt två ungdomar.

Tel: 0733779077
E-post: fatih(at)effektivnu.se

Ludde Björklund

Effektivitetskonsult

Ludde har jobbat inom försvarsmakten i femton år varav flera år utomlands. På Effektiv Nu jobbar han med det som intresserar honom allra mest – aktiv stressreducering och mental träning. För egen del strävar han efter att ta dagen som den kommer och njuta av att inte ständigt behöva jobba mot ett mål.

 

Johan Dahlin

Effektivitetskonsult

Johan har tidigare jobbat med ledarskap och försäljning inom it och telekombranschen. Han har ett brinnande intresse för att utveckla människor och hjälpa individer att nå sina mål. Med en idrottsbakgrund inom kampsport vet han vad som krävs för att en person ska lyckas med sin målsättning. På fritiden älskar han att laga mat samt att umgås med sina närmaste och då gärna ute i skog & natur.

Tel: 0707555702
E-post: Johan(at)effektivnu.se

Phone number:

08 – 517 537 83

Copyright © 2017 Sandy Media All rights reserved.